Jatkuvat mittaukset
Home » Jatkuvat mittaukset

Termistoriketju mittaamassa Pallasjärven syvyyksissä.

Tutkimuksen järvien lämpötilaa ja vedenkorkeutta monitoroidaan ympäri vuoden niihin asennettavilla mittareilla. Jokaiseen järveen asennetaan termistoriketju eli lämpötilamittarien ketju (ks. kuva). Eri syvyyksiltä saadusta lämpötila-aineistosta saadaan selville vesipatsaassa tapahtuvat muutokset. Veden korkeutta mitataan veteen ja ilmaan asennettavilla painemittareilla, joiden paineen muutoksista voidaan määrittää veden korkeus. Lisäksi kaikkia järviä kuvaamaan asennetaan kamerat, joiden avulla selvitetään jäiden lähtö- ja tulopäivät. Tämän avulla saadaan mahdollinen mittaamaton jakso selville jolloin manuaalisia kammiomittauksia ei ole pystytty toteuttamaan. Käytettävissä olevalla mittausaineistolla kyetään luotettavasti arvioimaan kasvihuonekaasupäästöt tältä ajalta.


Jokaisen virtavesimittauspisteen (40 kpl) lämpötilaa monitoroidaan vuoden ympäri lämpötilamittareilla, jotka tallentavat dataa kerran minuutissa. Purojen virtaamaa mitataan yhdessä purossa jatkuvatoimisesti. Muiden purojen virtaama arvioidaan yksittäisillä mittauksilla, jotka muunnetaan aikasarjaksi jatkuvan mittauksen avulla.